ŠTAMPAH ALEKSANDER - SANDI   

KAWASAKI VN 1600 TOURER